Kerstmarkten.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Kerstmarkten.nl is niet aansprakelijk voor:
– Eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Kerstmarkten.nl website, brochure of advertenties.
– Schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.

Alle hotelinformatie valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Kerstmarkten.nl worden gewijzigd.

Kerstmarkten.nl bevat hyperlinks naar websites van externe partijen. Deze hyperlinks zijn als verwijzingen voor jou opgenomen. Kerstmarkten.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites.

Copyright
Kerstmarkten.nl is een initiatief van The Leisure Company. Alle door en/of namens The Leisure Companyen/of gelieerde ondernemingen aangeleverde gegevensdragers en uitingen en de daarop vastgelegde werken in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk en/of merkenrechtelijk en/of handelsnaamrechtelijk beschermd. (Niet) commerciële verveelvoudiging, openbaarmaking, reproductie, kopiëren, opslag, uitlenen, (door)verkopen, verhuren en dergelijke aan derden, concurrenten, klanten, consumenten, publieke en private personen en ondernemingen is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Leisure Companyverboden en strafbaar als misdrijf (art. 31 en 32 Auteurswet).®© Leisure Experts BV. The Leisure Companyrespecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Video’s
Enkele video’s in Berlijn, Londen, Parijs, Düsseldorf en Valkenburg zijn gemaakt door www.FotofilmMoment.nl. Wij willen hen bedanken voor het beschikbaar stellen van deze beelden.

Privacy
Kerstmarkten.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om op een snelle en zorgvuldige manier (vak)informatie aan u te verschaffen.

Kerstmarkten.nl legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Kerstmarkten.nl, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wil corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen.

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Om u bij het bezoek aan een website van Kerstmarkten.nl te kunnen herkennen, maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze websites. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

© Kerstmarkten.nl 2017